fbpx
 

 

 

 

Privātuma politika

Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību MARANA PRODUCTIONS, SIA (turpmāk PŪCES AKADĒMIJA), juridiskā adrese Brivibas 84-10, Riga LV-1001, PVN Nr. LV 50003634881, Swedbanka HABALV22, Konta Nr. LV11HABA0551005297765 apstrādā personas datus interneta vietnē www.pucesakademija.lv un izpilda Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – VDAR) prasības.
PŪCES AKADĒMIJA izvērtē katra personas datu apstrādes procesa nepieciešamību. Tāpēc turpmāk informējam Jūs par mūsu personas datu apstrādes mērķiem un tiesiskajiem pamatiem. Apstrādes mērķis raksturo, kāpēc Jūsu personas dati vispār ir nepieciešami, savukārt, apstrādes tiesiskais pamats norāda to, uz kāda no VDAR atzītiem tiesiskajiem pamatiem balstās Jūsu personas datu iegūšana, izmantošana vai saglabāšana.

1. Personas datu apstrādes nolūks
Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:
Pakalpojumu sniegšana. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai identificētu klientu, sagatavotu līgumu un noslēgtu to; izpildītu ar līgumu uzņemtās saistības; savu pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai; klientu apkalpošanas uzlabošanai; norēķinu administrēšanai, tostarp arī parādu atgūšanai un piedziņai, klientu pretenziju izskatīšanai un apstrādei.
Komercdarbības plānošana un analītika. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus; veiktu klientu aptaujas un apmierinātības mērījumus.
Sarakste. Klientu apkalpošanas uzlabošanas nolūkos, kā arī, lai novērstu iespējamās domstarpības un nesaprašanās neizdevušās komunikācijas vai cilvēciskā faktora rezultātā, visa sarakste, kas tiek veikta uz mūsu e-pasta adresi marana@marana.lv, tiek saglabāta līdz trim gadiem. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šo saraksti dzēšam, izņemot gadījumu, ja sarunu ierakstus iepriekš nav pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā sarunu ierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības.
Citi gadījumi. Mēs apstrādājam personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot klientu pirms šos datu iegūšanas, kā arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.
Pieprasījumi. Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

2. Personas datu apstrādes likumīgums
Mēs veicam tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:
– apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
– apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja klienta kā datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
– klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;
– apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;

3. Personas datu apstrāde komunikācijā ar Pūces Akadēmiju
Pūces Akadēmija apstrādā personas datus, kad Jūs:
3.1. sniedzat savus kontaktinformācijas datus sociālo tīklu kontā, lai risinātu kādu ar Pūces Akadēmijas pakalpojumu pieejamību saistītu jautājumu. Personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);
3.2. Ja izmantojat interneta vietnes kontaktformu, Jūsu vārds, e-pasta adrese un ziņojums tiks izmantots jautājuma izskatīšanai un atbildes sniegšanai uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).
3.3. Personu, kurām bijušas tiesiskās attiecības ar Pūces Akadēmiju, personas dati tiek apstrādāti un glabāti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
3.4. Pūces Akadēmija var apstrādāt Jūsu personas datus VDAR prasību izpildei, ja esat iesnieguši jautājumu par savu datu apstrādi, vai vēlaties īstenot kādu no VDAR paredzētajām datu subjekta tiesībām. Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, elektroniska iesnieguma gadījumā arī personas kods. Apstrādes tiesiskais pamats: juridiskā pienākuma izpilde (VDAR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts un “f” apakšpunkts).

4. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana:

Pūces Akadēmijas aktuālo jaunumu un piedāvājumu sūtīšanai uz e-pastiem.
Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: personas vārds, uzvārds, e-pasts, personai nosūtītās mārketinga aktivitātes uz e-pastu un to lietojums (jaunumi, pasākumi, piedāvājumi).

Fotogrāfiju un video materiālu uzņemšana Pūces akadēmijas publicitātes un atpazīstamības nodrošināšanai un popularitātes veicināšanai.
Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: fotogrāfijas un videoieraksti (tajā skaitā fotogrāfijas uzņemšanas datums un vieta) no Pūces Akadēmijas nodarbībām, fotogrāfijā vai videoierakstā attēlotās personas vārds, uzvārds, amats, fotogrāfijas uzņemšanas vieta un laiks.

Mājaslapas www.pucesakademija.lv apmeklējumu statistikas un datu analizēšanai.
Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: mājaslapā www.pucesakademija.lv esošo sīkdatņu apstrādātā informācija, informācija par to, kuras vietnes daļas ir apmeklētas un kāda meklēšana ir veikta, klikšķu un apmeklējumu vēsture, IP adreses.

5. Grāmatvedības uzskaite, norēķini ar fiziskām personām un juridisko pienākumu izpilde.
Šādi pienākumi var attiekties uz atbildību par pakalpojumiem vai arī tie var būt noteikti grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos. Tāpat šim nolūkam Pūces Akadēmija apstrādā personas datus, lai izpildītu juridiskos pienākumus saskaņā ar likumos, tiesas spriedumos vai administratīvajos lēmumos noteikto.
Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: klienta/pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kredītiestādes norēķinu konts, informācija par samaksu/izmaksu, kas jāveic konkrētajam klientam/pakalpojuma sniedzējam, kā arī jebkādi personas dati, kas ietverti dokumentā un attiecas uz konkrētu personu un radīta attiecīgā procesa gaitā.

6. Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšana
Šī nolūka ietvaros mums nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), lai nodrošinātu pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.
Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pūces Akadēmijas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

7. Lietvedības un arhīva pārvaldība.
Šī nolūka ietvaros Pūces Akadēmijai ir jāapstrādā personas dati dokumentu aprites vadībai, tajā skaitā, lai reģistrētu, nosūtītu dokumentus un organizētu dokumentu pārvaldību; kā arī arhīva pārvaldības organizēšanai, lai veidotu, uzkrātu, izvērtētu, saglabātu un izmantotu nacionālo dokumentāro mantojumu sabiedrības interesēs.
Datu apstrādes tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts – datu apstrāde nepieciešama, lai Pūces Akadēmija izpildītu juridisku pienākumu, kā arī Arhīvu likums un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu prasības.

8. Izmaiņas privātuma politikā
Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas interneta vietnē: www.pucesakademija.lv.